Plan delovanja LSV sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca

 
 
Izbori u LSV
Dokumenti

Plan delovanja LSV sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova Republike Srbije i Odlukom o ravnopravnosti polova Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Mi, članovi i članice Lige socijaldemokrata Vojvodine,

potvrđujemo svoj politički angažman koji počiva na temeljnim vrednostima socijaldemokratije - slobodi, ravnopravnosti, pravednosti i solidarnosti;

podsećamo na odredbe Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW, Platforme za akciju Ujedinjenih nacija I Milenijumske razvojne ciljeve Ujedinjenih nacija, među kojima je, kao jedan od ciljeva, i ravnopravnost polova, te na relevantne međunarodne i dokumente naše zemlje, kojima je regulisan položaj žena;

naglašavamo da su, do sada, u našoj zemlji jedino u Vojvodini uspostavljeni svi mogući mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti, doneti svi pravni akti i uspostavljena odgovarajuća pravna regulativa;

uviđamo da napredak ostvaren uvođenjem mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti, za sada, ne prati odgovarajuća primena istih, što dovodi u pitanje njihov učinak, kao i ostvarivanje drugim dokumentima zagarantovane rodne ravnopravnosti;

upozoravamo na potrebu kreiranja rodno osvešćene politike kao pretpostavke za dosezanje standarda poštovanja ženskih ljudskih prava i postizanje ravnomerne zastupljenosti oba pola u procesu donošenja odluka, kakve imaju stranke socijaldemokratske orijentacije.

Stoga, u naredne četiri godine sva svoja nastojanja usmerićemo ka sledećim ciljevima:

- podsticanje i ohrabrivanje žena za prihvatanje javnog i političkog angažmana;
- ravnopravno učešće oba pola u procesu donošenja odluka;
- ravnomerna zastupljenost muškaraca i žena u svim organima i na svim nivoima
stranke;
- ravnomerna zastupljenost muškaraca i žena u svim predstavničkim i izvršnim
organima i na svim nivoima vlasti;
- osnaživanje postojećih i uspostavljanje novih institucionalnih mehanizama za
postizanje rodne ravnopravnosti;
- usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza zaposlene žene, kao i poboljšanje
statusa žene domaćice odgovarajućim vrednovanjem rada u kući (uvođenje ekonomije
nege i brige);
- jednaka odgovornost muškaraca i žena u porodičnom životu, planiranju porodice
i vaspitanju dece;
- sprovođenje akcija i preduzimanje mera za sprečavanje i eliminisanje svih oblika
diskriminacije na polnoj osnovi, svih oblika nasilja nad ženama i trgovine ženama;
- promovisanje i upotreba rodno osetljivog jezika;
- unapređenje javne svesti o značaju rodne ravnopravnosti;
- solidarnost, pravednost i vladavina prava, kao temeljne društvene vrednosti.

U skladu sa iznetim stavovima,

apelujemo na građanke i građane Vojvodine, članove/članice nevladinih organizacija, sindikata, građanskih inicijativa i medija da, nezavisno od političkog i ideološkog opredeljenja, socijalne, nacionalne, etničke, zavičajne, religijske, polne i bilo koje druge pripadnosti, prihvate mere afirmativne akcije kao preduslov za kreiranje društva u kome vladaju principi rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti uopšte, te da tako dugoročno doprinesu demokratizaciji zemlje;

pozivamo članice i članove Lige socijaldemokrata Vojvodine da podrže, promovišu i primenjuju sve privremene podsticajne i druge mere za ostvarivanje rodno osvešćene politike i ravnomerne zastupljenosti, u cilju ostvarivanja rodne ravnopravnosti muškaraca i žena;

očekujemo od rukovodstva Lige socijaldemokrata Vojvodine da, poštujući princip ravnopravnosti kao jedan od osnovnih principa socijaldemokratije, osiguraju i nadgledaju
sprovođenje ciljeva Lige socijaldemokrata Vojvodine po pitanju rodne ravnopravnosti, te posebno podstiču zalaganje za poštovanje ljudskih prava i jednakih mogućnosti svih, na
svim nivoima i mestima moći i odlučivanja.

Plan ćemo realizovati:

1. Programima za podsticanje većeg političkog i javnog angažmana žena
- uvođenje sistema kvota od 30 % manje zastupljenog pola, kao mere afirmativne akcije, u svim aktima stranke
- primena sistema kvota od 30 % manje zastupljenog pola u svim organima i na svim nivoima stranke
- primena sistema kvota od 30 % manje zastupljenog pola prilikom kandidovanja za sve predstavničke i izvršne organe, na svim nivoima vlasti i na svim javnim fukncijama
- nadgledanje poštovanja primene usvojenih kvota
- edukacija i osnaživanje žena za prihvatanje javnog i političkog angažmana

2. Programima za uvođenje ekonomije nege i brige, kao kategorije plaćenog rada, u domaće zakonodavstvo
- promocija potrebe za vrednovanjem kućnog rada (ekonomije nege i brige)
- pokretanje inicijative za zakonsko regulisanje ove oblasti
- edukacija nadležnih organa i svih osoba na mestima odlučivanja o svrsi i potrebi uvođenja ekonomije nege i brige
- edukacija celokupnog stanovništva u vezi sa značenjem pojma ekonomije nege i brige

3. Programi edukacije i akcije za suzbijanje svih oblika diskriminacije

4. Programi za uvođenje rodno osetljive terminologije u svim internim i eksternim dokumentima Lige socijaldemokrata Vojvodine

5. Akcije za unapređenje javne svesti o značaju postizanja rodne ravnopravnosti i poštovanju solidarnosti, pravednosti i vladavine prava, kao temeljnih društvenih vrednosti.

Usvojeno na sednici Glavnom odbora
Lige socijaldemokrata Vojvodine

U Novom Sadu, 10. marta 2012. godine


facebook